Czynności notarialne

Notariusz – zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192, z późn. zm.) – jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie;
5) sporządza poświadczenia;
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone przez Ministra Sprawiedliwości mocą rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473). Od pobranego wynagrodzenia notariusz pobiera podatek od towarów i usług według stawki wynoszącej 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm.).

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki, a także opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej, które następnie przekazuje do właściwych: Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Sadów Rejonowych. Czyni to na podstawie przepisów:
1) ustawy – Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192, z późn. zm.);
2) rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: z 2020 roku, poz. 1473);
3) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1813, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 755, z późn. zm.).