Mediacje

Mediator prowadząc mediację, czyli proces w którym jako osoba niezależna i profesjonalnie przygotowana pomaga on stronom będącym w konflikcie rozwiązać ich spór, kieruje się Standardami prowadzenia mediacji i postępowania mediatora. Stanowią one kolejno o: dbałości o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia, neutralności wobec przedmiotu sporu, bezstronności wobec uczestników mediacji, dbałości o poufność mediacji, rzetelnym informowaniu stron o istocie i przebiegu mediacji.

Podobnymi zasadami kieruje się notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych – jest on bowiem obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron czynności oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne, zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności oraz udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności. Notariusz – podobnie jak mediator – nigdy nie jest pełnomocnikiem żadnej ze stron, a w codziennej praktyce wskazuje stronom rozwiązania możliwe do zaakceptowania przez obie strony czynności.

Te naturalne z uwagi na charakter pracy notariusza predyspozycje w połączeniu z posiadanymi przez notariuszy wysokimi kwalifikacjami w zakresie sporządzania ugód, które dzięki ich profesjonalnemu przygotowaniu są przez sąd zatwierdzane, a tym samym skutecznie kończą postępowanie mediacyjne, stały się podstawą podjęcia przez notariuszy Izby Notarialnej w Gdańsku decyzji o rozszerzeniu swoich kwalifikacji o kwalifikacje wymagane do pełnienia funkcji mediatora oraz o powołaniu Ośrodka Mediacyjnego.

W pracach tych aktywnie uczestniczyła również Notariusz Edyta Pietrewicz, która w 2014 roku uzyskała kwalifikacje mediatora między innymi w sprawach cywilnych i gospodarczych, zaś od 2015 roku jest także Dyrektorem Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku. Występowała również jako prelegent między innymi na jednym z Salonów Mediatora, organizowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, prezentując zagadnienia związane z ugodą mediacyjną w panelu pod tytułem: „Istotne elementy ugody zawartej przed mediatorem w roszczeniach cywilnych”, czy też na konferencji pod tytułem: „Jak polubownie zakończyć trudny spór gospodarczy – casus Stadionu Narodowego”, zorganizowanej pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Ministra Sprawiedliwości, w ramach zainicjowanej w 2018 roku współpracy na rzecz promowania mediacji w sprawach gospodarczych pomiędzy: Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku, w bloku poświęconym wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

Obecnie jest także Członkiem Kapituły Projektu „Biznes wybiera mediacje”, powstałym w wyniku wyżej wskazanego porozumienia pomiędzy: Sądem Okręgowym w Gdańsku, Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza – Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku w zakresie promowania mediacji w sprawach gospodarczych podpisanego w dniu 23 kwietnia 2018 roku.