„Ważne przy czynnościach notarialnych dla mnie jest wskazywanie różnych możliwych rozwiązań i wyjaśnianie ich skutków prawnych.”

Edyta Pietrewicz

Trójmiasto, nieruchomości i cudzoziemcy

W ostatnich miesiącach zauważyć można zwiększone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości, głównie lokalowych na terytorium Trójmiasta przez cudzoziemców, w szczególności z Ukrainy. Wskazać należy, że Trójmiasto i okolice jako teren nadgraniczny objęte są większymi restrykcjami w tym zakresie niż inne rejony Polski, czyli niż rejony poza pasem nadgranicznym. Wykaz gmin w strefie nadgranicznej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2005 roku, dostępne na stronie Kancelarii Sejmu (link na końcu publikacji). 

W pasie nadgranicznym nieruchomości na takich samym zasadach jak obywatele polscy nabywać mogą wyłącznie cudzoziemcy będący obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Szwajcarii. Cudzoziemcy z innych państw, w tym z Ukrainy, zobowiązani są natomiast uzyskać uprzednio zezwolenie Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Wprowadzone dotychczas ułatwienia dla obywateli Ukrainy nie obejmują zwolnień w tym zakresie. Czas oczekiwania na uzyskanie takiej zgody wynosił dotychczas średnio od 6 do 9 miesięcy. 

Warto jednak podkreślić, że powyższym ograniczeniom nie podlegają wszystkie lokale na terenie Trójmiasta lub innych gmin z pasa nadgranicznego. Regulująca te kwestie ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców dotyczy bowiem nabywania nieruchomości, przez co należy rozumieć:

Nieruchomościami nie są jednak spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Tym samym nabycie przez cudzoziemców także spoza obszaru EOG spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w pasie nadgranicznym, zarówno takiego bez księgi wieczystej, jak i z księgą wieczystą, nie wymaga zgody właściwego ministra. Spółdzielczych własnościowych praw do lokali jako nowych praw nie ustanawia się co prawda od dnia 31 lipca 2007 roku, jednak na terenie Trójmiasta – i nie tylko – nadal wiele mieszkań ma właśnie taki status i jest dostępnych w ramach rynku wtórnego. 

Warto także wskazać, że to zwiększone zainteresowanie nabywaniem nieruchomości, głównie lokali przez cudzoziemców widoczne jest zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Na rynku wtórnym względem cudzoziemców spoza EOG obowiązują wskazane powyżej procedury, czyli wymóg zgody właściwego ministra dla nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych oraz brak takiego wymogu dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali. Na rynku pierwotnym, czyli w przypadku nabywania przez cudzoziemców spoza EOG od deweloperów nieruchomości gruntowych zabudowanych lub nieruchomości lokalowych, liczyć się należy z koniecznością uzyskania zezwolenia wskazanego ministra. Mając jednak na uwadze proces budowlany, który zazwyczaj trwa około półtora roku, okazać się może, że uzyskanie właściwej zgody nie wydłuży procesu nabycia nieruchomości. Wymaganą zgodę można bowiem uzyskać właśnie w czasie takiego procesu budowlanego

Rozporządzenie określające wykaz gmin w strefie nadgranicznej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051881580/O/D20051580.pdf

Edyta Pietrewicz

Notariat jest dla mnie wyjątkową profesją prawniczą, w której jako osoba zaufania publicznego pomagam w rozwiązywaniu problemów prawnych przy jednoczesnym skupieniu się na człowieku. Prawo w mojej ocenie służy człowiekowi i – wbrew często wyrażanej opinii – nie ogranicza ludzkiej wolności, a pomaga odkryć jak rozległe są jej granice.

Wpisy, które mogą Ciebie zainteresować: